ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Монтесори България“ ООД („Дружество“, „Администратор“) осъзнава необходимостта от прилагането на адекватна защита на личните данни на субектите на данни, като се стреми да уважава неприкосновеността на личния живот. Настоящата Декларация за защита на личните данни („Декларация“) е създадена, за да помогне на субектите на данни да разберат по какъв начин и за какви цели Дружеството обработва, използва и защитава лични им данни.

За целите на своята дейност Дружеството обработва лични данни в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент за защита на данните“, ‘GDPR’), Закона за защита на личните данни и други приложими нормативни актове и Декларацията.

С настоящата Декларация се предоставя информация относно:

Определения

Обхват на настоящата Декларация

Данните, които идентифицират Администратора и координатите за връзка с него

Категории лични данни

Субекти на данни, чиито лични данни се обработват

За какви цели се обработват личните данни

На какво правно основание се обработват личните данни

Получатели на личните данни

Сроковете за съхранение на личните данни

Права на субектите на данни и начин за упражняването им

Даване на съгласие и оттегляне на съгласие

Право на жалба до надзорния орган

Мерки за сигурност на личните данни

Определения:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с конкретно физическо лице или физическо лице, което може да бъде пряко или непряко идентифицирано;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства;

„Администратор“ означава „Монтесори България“ ООД, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не;

„Потребител“ означава физическо лице, което е ползвател на Уеб сайта и използва услугите на Администратора

„Субект на данни“ означава потребител на Уеб сайта, чиито лични данни се обработват от Администратора;

„Уеб сайт“ означава интернет страницата – LiveDiscovery.io 

Обхват на настоящата Декларация

Настоящата Декларация за защита на личните данни се прилага в отношенията между „Монтесори България“ ООД от една страна и потребителите на Уеб сайта от друга. Декларацията има за цел да информира субектите на данни за техните права в съответствие с чл. 12 и следващите от Регламент (ЕС) 2016/679.

Данните, които идентифицират Администратора и координатите за връзка с него

Администратор на личните данни е „Монтесори България“ ООД с ЕИК 203785558, с адрес: гр. София, район „Витоша“, ж.к. „Драгалевци“, ул. „Папрат“ № 14, електронна поща:hello@livediscovery.io, тел. +359 885 500 105.

Категории лични данни

Администраторът събира пряко от субектите на данни следните категории лични данни:

 • При регистрация на Потребителите:

Регистрацията в Уеб сайта се извършва с цел потребителят да има достъп до предлаганите от Администратора услуги и да ги ползва. Когато субект на данни се регистрира в Уеб сайта, той предоставя на Администратора следните категории лични данни: име и фамилия, електронна поща, парола.

 • При заявяване на услуга и нейното заплащане:

Всеки регистриран Потребител може да заяви услуга и да я заплати чрез наличните финансови инструменти в Уеб сайта. При заявяването и заплащането на избрана от Потребителя услуга, Администраторът обработва следните категории лични данни, а именно: имена и електронна поща. Личните данни, които всеки потребител попълва в апликационната форма на PayPal се обработват единствено и само от PayPal. Дружеството получава единствено потвърждение от PayPal за извършеното плащане на заявената услуга, без предаване на лични данни от апликационната форма.

 • При заявяване на карта подарък (gift card):

Потребител може да заяви и закупи през Уеб сайта карта подарък (gift card) за използване на услугите на Дружеството. При извършването на заявката потребителят предоставя: имена, електронна поща и съобщение.

 • Защита на правни интереси:

В случай на възникнали правни спорове Администраторът може да обработва следните категории лични данни на субекти на данни, а именно: имена, електронна поща и други данни, свързани с правния спор.

Когато лични данни са предоставени от субекта на данни на Администратора на лични данни без правно основание по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 или в противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент, в срок един месец от узнаването Училището ги връща, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава. Изтриването и унищожаването се документират.

Субекти на данни, чиито лични данни се обработват

Администраторът обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

 • Потребители на Уеб сайта;
 • AMI Монтесори учители;

За какви цели се обработват личните данни

Дружеството обработва лични данни за следните цели:

 • За целите на закупуването и ползването на услуга;
 • За предоставянето на обучителни видеа;
 • За защита на легитимни интереси на Администратора, включващи административни дейности като: правно обслужване и информационно обслужване.

На какво правно основание се обработват личните данни

Дружеството обработва лични данни на субекти на данни въз основа на следните законосъобразни основания:

 • Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора. Такова задължение може да бъде по изрично искане за предоставяне на информация от правоохранителни органи като МВР, ДАНС, МОН, прокуратура и други;
 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни;
 • Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

Получатели на личните данни

Училището може да сподели лични данни на субекти на данни със следните категории получатели:

 • Държавни институции и органи с властнически правомощия, когато по закон Администраторът е длъжен да предостави личните данни – МВР, ДАНС, МОН, прокуратура и други;
 • Търговски партньори, които обслужват Администратора, в качеството им на обработващи лични данни, за поддръжка на информационната сигурност и предоставяне на услуги, свързани с уеб сайта, информационните системи за обучителна дейност, правни кантори, счетоводни кантори и други;
 • Служители на Администратора, които обработват лични данни в съответствие с възложените им служебни/трудови функции съгласно длъжностна характеристика и трудов договор.

Уеб сайтът включва хипервръзки към уеб сайтове на трети страни. При кликването върху тези връзки не се предоставят лични данни от Уеб сайта към уеб сайтовете на тези трети страни. Когато субектът на данни излезе от Уеб сайта, той следва внимателно да прочете декларацията за защита на личните данни за всеки посещаван от него уеб сайт.

Дружеството въвежда подходящи технически и организационни мерки за защита, за да гарантира правата и свободите на субектите на данни в съответствие с принципа за „цялостност и поверителност“. По-специално Администраторът избира подходящи получатели, които са предприели необходимите гаранции за защита на предоставени им лични данни и с оглед на съществуващите рискове да осигурят съответното ниво на сигурност, включително когато е целесъобразно:

 • Псевдонимизация и криптиране на личните данни;
 • Способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • Способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • Процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването.

Администраторът може да предоставя лични данни в страни извън Европейския съюз. Предоставянето на лични данни в този случай може да се извърши при спазване на изискванията съгласно глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимите международни споразумения между Европейския съюз и трети страни.

Срокове за съхранение на лични данни

„Монтесори България“ ООД съхранява лични данни в съответствие с принципа на „ограничение на съхранението“. По-специално за горепосочените цели Дружеството ще съхранява:

 • Лични данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват за сроковете, определени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове;
 • Лични данни във връзка със заявяването на услуга се съхраняват съобразно 5 годишната погасителна давност;

Права на субектите на данни и начин за упражняването им

Субектите на данни, чиито лични данни се обработват от Администратора, имат:

 • Право на достъп до лични данни, включително да получат копие от тях;
 • Право на корогиране;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение срещу обработването.

Горепосочените права може да се упражнят като се изпрати заявление в електронна форма на hello@livediscovery.io, подписано с квалифициран електронен подпис. Също така може да бъде подадено писмено заявление на място в офиса на Детската градина на адрес: Република България, гр. София, район „Витоша“, ж.к. „Драгалевци“, ул. „Папрат“ № 14.

Даване на съгласие и оттегляне на съгласие

Дружеството може да поиска съгласие от субектите на данни като законосъобразно основание за обработване на лични данни за една или повече цели. Някои от тези цели например може да бъдат за получаване на бюлетин или имейли с новини за дейността на Администратора, или други. В тези случая Дружеството ще поиска съгласието на субекта на данни, за да има законово основание да обработва личните му данни, за което ще го извести своевременно по подходящ начин. Личните данни може да включват повече категории от изброените по-горе, като в съгласието изрично се посочват необходимите категории лични данни за обработване за съответната цел.

Съгласието трябва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание на волята на субекта на данните. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време по начините, описани по-горе за упражняване на права от субектите на данни.

Право на жалба до надзорния орган

В съответствие с Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни, субектите на данни имат правото да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: Република България, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.

Мерки за сигурност на личните данни

Администраторът предприема необходимите мерки за сигурност на личните данни. Всички документи на хартиен носител, съдържащи лични данни, се съхраняват в заключени шкафове в офиса на Дружеството, като само упълномощени лица имат достъп до тях. Данни в електронна форма се съхраняват при спазване на изискванията за информационна сигурност и ограничение на достъпа.

 

гр. София,

Дата: 1.10.2020г.

Утвърдил:____________________________________

                                    /Анна-Мария Йоцова – управител/

Меню